Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného od společnosti:

Angel, s.r.o., se sídlem U Stadionu 615, Horní Bříza 330 12

IČO: 26339340 , DIČ: CZ 26339340 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka

Adresa pro doručování: Angel, s.r.o., U Stadionu 615, Horní Bříza 330 12

Telefonní číslo: +420 606 471 913

Kontaktní e-mail: info@eprint.cz


1.  Odpovědnost prodávajícího za vady

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Tj., že zboží je předáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a jsou k němu přiloženy příslušné doklady nutné pro jeho užívání.

Za vadu zboží není považována rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

Vadu zboží musí kupující vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží, a to i v případě tzv. skrytých vad, kdy lhůta určená ve větě druhé ustanovení § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se na tyto případy nepoužije.

Na zboží není kupujícím - podnikatelům poskytována záruka za jakost.


2.  Práva z vadného plnění

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby na:

  • dodání nové nebo chybějící věci;
  • odstranění vady opravou věci;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • odstoupení od smlouvy.

Volbu dle předchozího odstavce je kupující povinen sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nelze bez souhlasu prodávajícího změnit. Není-li volba provedena bezodkladně, má kupující práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemá kupující v případě, že nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).


3.  Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:
- o vadě před převzetím věci věděl; nebo pokud
- vadu sám způsobil.

Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
- vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

4.  Postup při reklamaci

Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

-      pro rychlejší vyřízení lze prodávajícího předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 

-      doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající není povinen převzít) na adresu provozovny: Angel, s.r.o., U Stadionu 615, Horní Bříza 330 12

Při zasílání je nutné zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.8.2020